INFORMARI

INFORMARE – CULTURĂ TUTUN

 

 

 

  1. Unitatea prim-procesatoare/producător tutun
  • Inregistrează, la registratută, contractul de tutun în condițiile legale menționate mai jos; se comunică originalul persoanei responsabile din cadrul serviciului implementare și o copie persoanei responsabile din cadrul serviciului inspecții;

 

Art. 16 din Legea 236/2003

(1)Contractul de cultură se încheie până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de recoltă.

(2)Contractele de cultură încheiate sunt prezentate, spre a fi înregistrate, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin unităţile teritoriale subordonate, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data semnării lor, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră.

(3)Contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători.

 

Pct.8.1. din Ordin 268/2012

În termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contract, vânzătorul are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.

 

Obs.:

 Unitatea prim-procesatoare se înregistrază la direcția pentru agricultură județeană unde are sediul social/punctul de lucru (depune și copie a autorizației de prim-procesator)

Producător tutun se înregistrează la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivate

 

ANEXĂ: ordin 268/2012

(Model)

Unitatea prim-procesatoare autorizată ………..

Număr …….. data ……………

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./Municipiului Bucureşti

Număr …….. data ……………

CONTRACT-TIP de cultură a tutunului brut

1.Părţile contractante

1.1.Denumirea unităţii prim-procesatoare ……………

Autorizaţia nr. ……… din ……………

Cod unic de înregistrare (CUI) ……………

Cod de identificare fiscală (CIF) ……………

Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal ……………

Sediul social ……………

Trezoreria/Banca ……………, Sucursala/Agenţia/Filiala ……………

IBAN ……………

Fax ……………, e-mail ……………

Ţara ……………, punct de lucru ……………, depozit ……………, capacitate ……………

Reprezentat de doamna/domnul ……………, în calitate de ……………,

denumit în continuare cumpărător, pe de o parte, şi

1.2.Numele şi prenumele persoanei fizice/juridice/PFA/ÎÎ/ÎF/grupului de producători ……………

Sediul social: ……………

Adresa: judeţul/sectorul ……………, localitatea ……………, strada …………… nr. ……, telefon ……., fax ……., e-mail …………

Cod unic de înregistrare (CUI) ……………

Cod de identificare fiscală (CIF) ……………

CNP ……………

Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal ……………

Trezoreria/Banca ………………., Sucursala/Agenţia/Filiala ……………

IBAN ……………,

denumit în continuare vânzător, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

2.Obiectul contractului

2.1.Vânzătorul se obligă să cultive tutun pe terenul agricol specificat mai jos, respectiv să valorifice (să vândă) cantitatea recoltată exclusiv către Cumpărător, din recolta anului ………….

Nr. crt. Parcela Suprafaţa

(ha)

Tipul de tutun Producţia totală

(to)

Producţia medie

(kg/ha)

           

2.2.În condiţii pedoclimatice normale se realizează producţiile menţionate mai sus.

2.3.În situaţia în care producţia realizată este mai mare/mai mică decât cea contractată se întocmeşte un act adiţional la contract conform prevederilor pct. 10.1.

2.4.Vânzătorul utilizează, în vederea respectării prezentului contract, seminţe selecţionate şi/sau răsaduri de tutun furnizate de cumpărător.

3.Obligaţiile vânzătorului

Vânzătorul se obligă:

3.1.să declare pe propria răspundere că nu a încheiat un alt contract care să se refere la suprafaţa şi producţia corespunzătoare prezentului contract;

3.2.să livreze întreaga cantitate de tutun contractată; predarea se face conform calendarului de livrări stabilit de comun acord cu cumpărătorul;

3.3.să reînsămânţeze suprafaţa pentru producerea răsadului afectată până la data de 20 aprilie şi să planteze suprafaţa afectată în câmp până la data de 15 iunie a anului de recoltă în cazul producerii unor calamităţi naturale;

3.4.să respecte instrucţiunile tehnologice date de cumpărător cu privire la producerea răsadului, cultivarea, recoltarea şi uscarea tutunului;

3.5.să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu care contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului;

3.6.să aplice lucrările agrotehnice specifice tehnologiei de cultură, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/m2; densitatea plantelor asigură masa vegetativă care în raport cu consumul specific şi condiţiile ecologice realizează un circuit al elementelor în natură;

3.7.să respecte condiţiile de calitate a tutunului; la recoltare, uscare, alegere, ambalare şi predare este necesară evidenţierea frunzelor de tutun pe etaje foliare (poală, submijloc, mijloc, subvârf, vârf) şi pe culoare; la tipul Virginia şi tipul Oriental culorile admise sunt: galben deschis, galben, portocaliu, portocaliu-maro, iar la tipul Burley culorile admise sunt: alună deschis, alună, alună-castaniu, maro;

3.8.să faciliteze controalele în teren de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene a municipiului Bucureşti, care efectuează recepţia culturii în termen de 15 zile de la data plantării şi verifică în perioada de vegetaţie dacă au fost aplicate lucrările agrotehnice specifice şi dacă a fost asigurată starea de vegetaţie corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată densitatea medie.

4.Obligaţiile cumpărătorului

Cumpărătorul se obligă:

4.1.să asigure seminţele/răsadurile …………. (gratuit sau contra cost cu plata la livrarea tutunului brut);

4.2.să achiziţioneze în totalitate tutunul contractat de pe suprafaţa la care se referă prezentul contract;

4.3.pe perioada de vegetaţie, împreună cu vânzătorul, să monitorizeze cultura tutunului şi să participe la prelevarea mostrelor;

4.4.să consemneze rezultatele monitorizărilor în rapoarte oficiale care se înscriu în registrul de evidenţă a culturilor;

4.5.să plătească pe tutunul preluat preţurile convenite de contractanţi pe clase de calitate, astfel:

Tipul Clasa de calitate Preţ euro/kg
  I  
  II  
  III  
  IV  

5.Recepţia cantitativă şi calitativă a tutunului

5.1.Livrarea tutunului de la vânzător la cumpărător se efectuează în conformitate cu programul de livrări stabilit de cumpărător şi vânzător. Un exemplar al programului de livrări se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană unde este înregistrat cumpărătorul şi un exemplar la direcţia/direcţiile pentru agricultură judeţeană/judeţene unde se găsesc suprafeţele contractate, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.

5.2.Locul livrărilor se va stabili ulterior, printr-o anexă la contract.

5.3.Reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti participă la livrarea tutunului şi acordă viza pentru culturile la care s-a respectat tehnologia, s-a asigurat densitatea minimă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale către unităţile prim-procesatoare şi a condiţiilor specifice de eligibilitate pentru plăţile directe.

5.4.Livrarea tutunului se face în prezenţa părţilor şi a reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti.

5.5.Tutunul uscat, clasificat pe categorii şi împachetat pe baloţi, se transportă în mijloace de transport adecvate la locul de recepţie stabilit; pe durata transportului, tutunul este protejat împotriva factorilor climatici care pot afecta calitatea acestuia.

5.6.Calitatea tutunului trebuie să corespundă condiţiilor minime prevăzute la pct. 3.7.

5.7.În situaţia în care nu sunt respectate prevederile contractuale referitoare la cantitate, preţul de achiziţie al tutunului se diminuează cu contravaloarea seminţelor/răsadurilor livrate gratuit de cumpărător; suma totală de plată se reduce proporţional cu cantitatea de tutun nelivrată. Dacă obligaţiile de plată ale vânzătorului depăşesc valoarea producţiei livrate, acesta achită diferenţa până la concurenţa celei mai mari sume.

6.Plata tutunului brut

6.1.Plata tutunului brut se face prin transfer bancar în termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea recepţiei tutunului.

6.2.Plata se face în lei, la cursul de referinţă euro-leu al Băncii Naţionale a României din data efectuării recepţiei.

6.3.În caz de neefectuare a plăţii se vor percepe penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere, din suma neachitată.

7.Forţa majoră

7.1.În situaţii de forţă majoră (inundaţii, grindină, furtună/vijelie, secetă etc.) vânzătorul are obligaţia să anunţe cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil şi să solicite direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia se află suprafaţa de teren în cauză constatarea fenomenului.

7.2.Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege, şi constatată de către direcţia pentru agricultură judeţeană competentă.

7.3.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

7.4.Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

8.Înregistrarea contractului

8.1.În termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contract, vânzătorul are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.

9.Litigii

9.1.Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

9.2.Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa …………. (instanţei judecătoreşti competente/comisiei de arbitraj, potrivit Codului de procedură civilă).

9.3.În cazul neexecutării plăţilor datorate de către cumpărător, prezentul contract constituie de drept titlu executoriu, nemaifiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

10.Clauze finale

10.1.Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

10.2.Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă neînţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3.Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru plata, în condiţiile legii, a taxelor şi impozitelor datorate în considerarea activităţilor desfăşurate potrivit prezentului contract.

10.4.Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului comercial.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare, din care ………….

Data: ………….

VÂNZĂTOR

Numele şi prenumele …………………….

Semnătura ………….

Ştampila

CUMPĂRĂTOR

Numele şi prenumele/Denumirea ………………

Reprezentant legal/Numele şi prenumele ……………..

Semnătura/Ştampila

 

 

  1. Producătorul de tutun înștiințează direcția pentru agricultură județeană, în termen de 15 zile de la data plantării, în scopul verificării culturii de tutun; cererea se depune la registratură, umând a fi comunicată persoanei responsabile din cadrul serviciului inspecții;

 

 

Pct. 3.8.din Ordin 268/2012

 Vânzătorul să faciliteze controalele în teren de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene a municipiului Bucureşti, care efectuează recepţia culturii în termen de 15 zile de la data plantării şi verifică în perioada de vegetaţie dacă au fost aplicate lucrările agrotehnice specifice şi dacă a fost asigurată starea de vegetaţie corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată densitatea medie.

Tematică inspecții nr. 2022013/09.01. 2020

  • Verificarea suprafețelor declarate, conform cererii unice de plată pe suprafață;
  • Verificarea densității de plante a tutunului, astfel încât la recoltare să se sigure o densitate medie de cel puțin 2 plante/mp;
  • Verificarea modului de respectare a lucrărilor agrotehnice specifice tehnologiei de cultură a tutunului.

Pct. 3.4. din Ordin 268/2012

 

Vânzătorul să respecte instrucţiunile tehnologice date de cumpărător cu privire la producerea răsadului, cultivarea, recoltarea şi uscarea tutunului;

 

Pct 3.5. din Ordin 268/2012

 

Vânzătorul să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu care contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului;

 

Pct 3.6. din Ordin 268/2012

Vânzătorul să aplice lucrările agrotehnice specifice tehnologiei de cultură, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/m2; densitatea plantelor asigură masa vegetativă care în raport cu consumul specific şi condiţiile ecologice realizează un circuit al elementelor în natură;

Acțiunea de control va fi evidențiată prin întocmirea unui proces-verbal de control, în care vor fi cuprinse distinct obiectul controlului, constatările făcute și măsurile întreprinse/dispuse înurma efectuării controlului.

 

 

  • Producătorul de tutun /unitatea prim-procesatoare
  • Înregistrază, la registratura direcției pentru agricultură județene , programul de livrări în condițiile legale menționate mai jos; documentul este comunicat reponsabililor din cadrul serviciului implementare, respectiv inspecții ce vor fi prezenți la momentul livrării.

 

Pct.5.1. din Ordin 268/2012

Livrarea tutunului de la vânzător la cumpărător se efectuează în conformitate cu programul de livrări stabilit de cumpărător şi vânzător. Un exemplar al programului de livrări se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană unde este înregistrat cumpărătorul şi un exemplar la direcţia/direcţiile pentru agricultură judeţeană/judeţene unde se găsesc suprafeţele contractate, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.

Art 2 din H G 439/2002

Unităţile de primă procesare au obligaţia să anunţe în scris direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 20 de zile înainte de începerea livrărilor, locul de livrare a tutunului şi data începerii livrărilor. Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor situaţia privind locul de livrare a tutunului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

ANEXA Nr. 1

Unitatea prim-procesatoare …………………………………..

(denumirea unităţii)

Nr. de înregistrare la registrul comerţului:

Codul fiscal:

Adresa completă:

Telefon, fax, e-mail:

Către

Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului ………… /municipiului Bucureşti

Preluările de tutun brut de la producătorii de tutun din producţia anului …… se vor realiza de unitatea noastră în următoarele puncte de livrare şi depozitare:

  Locul de livrare (comuna, satul, depozitul, adresa) Punctul de lucru
(se va preciza locul de recepţionare)
Varietatea
(soiul)
Cantitatea totală ce urmează să fie recepţionată
         
Director general, Director economic,  
(administrator) (contabil-şef)  

 

Pct. 5.3. din Ordin 268/2012

Reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti participă la livrarea tutunului şi acordă viza pentru culturile la care s-a respectat tehnologia, s-a asigurat densitatea minimă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale către unităţile prim-procesatoare şi a condiţiilor specifice de eligibilitate pentru plăţile directe.

Pct. 5.4. din Ordin 268/2012

Livrarea tutunului se face în prezenţa părţilor şi a reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti.

Pct.5.5. din Ordin 268/2012

Tutunul uscat, clasificat pe categorii şi împachetat pe baloţi, se transportă în mijloace de transport adecvate la locul de recepţie stabilit; pe durata transportului, tutunul este protejat împotriva factorilor climatici care pot afecta calitatea acestuia.

Pct. 5.6. din Ordin 268/2012

Calitatea tutunului trebuie să corespundă condiţiilor minime prevăzute la pct. 3.7.

 

Pct. 3.7. din Ordin 268/2012

Vânzătorul să respecte condiţiile de calitate a tutunului; la recoltare, uscare, alegere, ambalare şi predare este necesară evidenţierea frunzelor de tutun pe etaje foliare (poală, submijloc, mijloc, subvârf, vârf) şi pe culoare; la tipul Virginia şi tipul Oriental culorile admise sunt: galben deschis, galben, portocaliu, portocaliu-maro, iar la tipul Burley culorile admise sunt: alună deschis, alună, alună-castaniu, maro;

 

Conform ROF DAJ

  • Reprezentantul DAJ vizează declarația de livrare;

 

Art. 1 din OUG 186/2001

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele noţiuni se definesc astfel:

a)tutunul brut reprezintă tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare;

b)livrarea tutunului desemnează toate operaţiunile care se desfăşoară în cursul aceleiaşi zile, referitoare la transferul tutunului de la producător la întreprinderea de primă procesare, potrivit contractului de vânzare-cumpărare a tutunului. Tutunul produs se livrează pe loturi, constituite pe varietăţi şi clase de calitate, fiind exclusă livrarea prin intermediari;

 

Art. 3 din OUG 186/2001

 (2)Declaraţia de livrare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele/denumirea producătorului, adresa/sediul, suprafaţa cultivată cu tutun şi parcela, varietatea de tutun, cantitatea livrată şi preţul pe clase de calitate; prim-procesatorul, numele şi prenumele reprezentantului acestuia; data eliberării declaraţiei, semnătura şi parafa părţilor.

(3)Declaraţiile de livrare se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru producător, unul pentru prim-procesator şi unul va fi înaintat de către prim-procesator autorităţii competente a statului.

 

Art. 6 din H G 439/2002

Declaraţia de livrare se eliberează în 3 exemplare şi este semnată de producător şi de reprezentantul unităţii de primă procesare, desemnat de conducere, cu sarcini de serviciu în acest sens. Declaraţiile de livrare se înregistrează în registrul special de evidenţă a acestora existent la unitatea de primă procesare. Un exemplar al declaraţiei de livrare este dat producătorului de tutun, un exemplar rămâne la unitatea de primă procesare şi un exemplar va fi înaintat direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului de reşedinţă a unităţii de primă procesare. Anexa nr.2

Obs : legislația nu prevede ca un exemplar să fie comunicat direcției ce vizează documentul

ANEXA Nr. 2

Unitatea prim-procesatoare ………………………………………………………………

(denumirea, nr. de înregistrare la registrul comerţului, codul fiscal, adresa completă, telefon, fax, e-mail)

Varietatea (Soiul) …………………………..

Suprafaţa cultivată (ha) …………………

Parcela ……………..

Recolta ……………..

DECLARAŢIE DE LIVRARE

Nr ……. din ……….

Producătorul ………………………din satul ……………………. , comuna ………………………………. , judeţul ………………………. , posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ……….nr …………… , eliberat/eliberată de ……………………………. , a predat următoarele cantităţi de tutun: ……………………………………….

Nr. crt. Nr. tean-cului Gre-uta-tea brută
-kg –
Tara Greu-tatea brută
-kg-
minus tara
-kg-
Din care: Can-tita-tea netă de plată
Lem-ne
-kg-
Amba-laj
-kg-
Cantitatea fără valoare Cantitatea de plată
Apa Ne-in-dus-tria-liza-bil
-kg-
Cor-puri stră-ine
-kg-
To-tal
-kg-
Su-pe-rior
-kg-
I
-kg-
II
-kg-
III
-kg-
IV
-kg-
-kg-
            +                  
                                 
                                 
                                 
                                 
TOTAL CANTITATE:                              
Preţul unitar (lei/kg)
Valoare tarifară pe clase
Valoarea ambalajului
VALOAREA TOTALĂ:
Reţineri pentru materiale (lei)

 

Art. 9 din HG 754/2004

 (3)Cantitatea de tutun livrata se stabileste în functie de procentul de umiditate, pe fiecare varietate, conform anexei nr. 2. Daca procentul de umiditate este superior sau inferior procentului fixat în anexa nr. 2, greutatea este corectata pentru fiecare procent de diferenta, în limita tolerantei fixate în aceeasi anexa.

(4)Metodele de determinare a procentului de umiditate a tutunului brut sunt prevazute în anexa nr. 3.

ANEXA Nr. 2: Procentele de umiditate pe grupe de varietati

Grupa de varietati Procentul

(%)

Toleranta

(%)

I. Flue-cured 16 4
II. Light air-cured:    
– Germania, Franta, Belgia, Austria, Portugalia – Regiunea autonoma Agores 22 4
– Alte state membre si alte zone de productie recunoscute ale Portugaliei 20 6
III. Dark air-cured:    
– Belgia, Germania, Franta, Austria 26 4
– Alte state membre 22 6
IV. Fire-cured 22 4
V. Sun-cured 16 4
VI. Basmas 16 4
VII. Katerini 16 4
VIII. Kaba Koulak, clasic, Elassona, Myrodata, d’Agrinion, Zichnomyrodata 16 4

ANEXA Nr. 3: METODE de determinare a procentului de umiditate a tutunului brut

I.Procedee utilizate:

(A)Metoda Beaudesson

1.Aparate

Cuptorul de uscare Beaudesson EM 10

Un uscator electric cu aer cald este trecut pe deasupra mostrelor ce urmeaza a fi uscate prin conversie fortata cu ajutorul unui ventilator special. Gradul de umiditate este determinat prin cântarire înainte si dupa uscare, diferenta fiind etalonata astfel încât rezultatul obtinut prin folosirea unei cantitati de 10 g sa corespunda în mod direct umiditatii exprimate în %.

2.Procedura

O cantitate de 10 g este cântarita într-un recipient perforat si apoi asezata în compartimentul de uscare, unde este înconjurata de un inel în forma de spirala. Cuptorul va fi pornit pentru cinci minute, timp în care aerul cald va determina uscarea tutunului la o temperatura de aproximativ 100°C. La sfârsitul celor cinci minute un întrerupator automat va opri procesul. Temperatura aerului la sfârsitul procesului de uscare este înregistrata de un termometru încastrat. Mostra este cântarita si umiditatea este citita direct si corectata, daca este necesar, prin adunarea sau scaderea unei zecimi de procent în functie de temperatura înregistrata, folosind cadranul indicator livrat împreuna cu aparatul.

(B)Metoda Brabender

1.Aparate

Cuptorul Brabender

Un uscator electric este alcatuit dintr-o camera cilindrica cu termostat, ventilata prin conversie fortata, în care sunt plasate simultan zece recipiente de metal, fiecare continând câte 10 g de tutun. Aceste recipiente sunt plasate pe o masa care poate fi rotita cu ajutorul unei manivele manuale în zece pozitii diferite, permitând fiecarui recipient ca, dupa uscare, sa ajunga într-o pozitie din care sa poata fi cântarit în interiorul aparatului; un sistem de pârghii permite ca, pe rând, fiecare recipient sa fie asezat pe bratul unui cântar încastrat fara ca mostrele sa fie scoase din camera de uscare. Cântarul are un cadran de citire optic si ofera o citire directa a umiditatii. Un al doilea cântar este atasat aparatului si este folosit numai pentru cântarirea cantitatilor initiale.

2.Procedura

Termostatul este fixat la 110°C. Camera este preîncalzita minimum 15 minute.

Sunt cântarite 10 mostre a câte 10 g fiecare.

Cântarul este încarcat.

Mostrele sunt uscate timp de 50 de minute.

Sunt citite greutatile pentru determinarea umiditatii brute.

(C)Alte metode

Se pot folosi alte metode de masurare, bazate pe determinarea rezistentei electrice sau pe proprietatile dielectrice în urma punerii o singura data în cuptor, în conditiile în care rezultatele sunt etalonate pe baza examinarii, prin una dintre metodele expuse la pct. A sau B, a unei mostre reprezentative.

II.Pregatirea mostrelor

Procedura ce trebuie urmata pentru pregatirea mostrelor de tutun frunze în vederea determinarii umiditatii, utilizând una dintre metodele expuse la pct. I A sau B, este urmatoarea:

1.Selectia mostrelor

Se alege din fiecare balot un numar de frunze proportional cu greutatea balotului. Numarul de frunze selectate trebuie sa fie suficient de mare pentru a reprezenta balotul în ansamblul sau. Mostra trebuie sa includa cantitati egale de frunze de la exteriorul balotului, din interiorul lui, precum si din straturile intermediare.

2.Omogenizarea

Toate frunzele selectate vor fi amestecate într-o punga de plastic si câteva kilograme vor fi maruntite (latimea cuprinsa între 0,4 si 2 mm).

3.Submostrare

Dupa maruntire se amesteca foarte bine frunzele maruntite si se selecteaza o mostra reprezentativa.

4.Masurarea

Masurarea trebuie facuta asupra întregii cantitati din aceasta mostra selectata si trebuie luate toate masurile pentru a se asigura:

– neaparitia unor variatii de umiditate (folosind pungi sau containere protejate la aer sau apa);

– omogenitatea mostrei sa nu fie afectata de separarea resturilor.

 

 

 

 

OBSERVAȚII:

Art. 5 din OIG 186/2002

 (2)Livrarea tutunului se realizează în limita cantităţilor contractate în anul de recoltă, până la data de 15 aprilie a anului următor. Pentru calculul mediei cantităţilor pentru prima procesare a tutunului tot tutunul unei recolte este considerat ca livrat în cursul anului de vegetaţie.

 

Art. 8 din HG 439/2002

Livrarea tutunului de către producători unităţilor de primă procesare se încheie până la data de 15 aprilie a anului următor anului de recoltă.

 

Art. 10 din HG 754/2004

(1)Cu exceptia cazurilor de forta majora, producatorii de tutun trebuie sa livreze productia de tutun unitatii prim-procesatoare cu care a încheiat contract de cultura, pâna cel târziu la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta, în caz contrar pierzând dreptul la prima de productie.

 

 

  1. Producătorul de tutun depune la registratura direcției pentru agricultură județene, o situație cu cantitatea de tutun nelivrată, situație ce va fi comunicată reponsabililor din cadrul serviciului implementare, respectiv inspecții;

 

Art. 10 din HG 754/2004

 (2)Fiecare producator indica în scris organismului de control competent, stabilit în conditiile legii, anual, pâna la 15 mai, pentru toate grupele de varietati, orice cantitate de tutun frunza nelivrata la o unitate prim-procesatoare la data prevazuta la alin. (1), precum si locul unde tutunu este stocat. Livrarea tutunului se efectueaza fie direct la locul de prim-procesare a tutunului, fie în centrele de achizitie/cumparare a tutunului, autorizate în conditiile legii.

(3)Autoritatea competenta de control aplica masurile necesare pentru a nu se declara tutunul nelivrat la o unitate prim-procesatoare la data prevazuta la alin. (1) ca provenind din recolta anului urmator.

 

Obligațiile unitații prim-procesare:

Art. 1 din OUG 186/2001

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele noţiuni se definesc astfel:

c)prim-procesatorii sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate prima procesare a tutunului, primesc anual acreditare de funcţionare de la autoritatea competentă a statului şi încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii de tutun

Art. 5 din OUG 186/2001

(1)Prim-procesatorii au obligaţia să ţină evidenţa, inclusiv în sistem electronic, a livrărilor de tutun brut.

 

 

 

Art. 6 din OUG 186/2001

Prim-procesatorii au obligaţia de a prezenta anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, după livrarea integrală a cantităţilor contractate, următoarele documente:

a)evidenţa livrărilor în sistem electronic;

b)centralizatorul livrărilor, semnat de administratorul întreprinderii prim-procesatoare;

c)un exemplar din declaraţiile de livrare.

 

Art. 9 din HG 439/2002

La data încheierii livrărilor de tutun unităţile de primă procesare vor întocmi o situaţie centralizatoare privind livrările şi producătorii de tutun, în baza declaraţiei de livrare. Situaţia centralizatoare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

ANEXA Nr. 4:

Unitatea prim-procesatoare ………………………………………

(denumirea unităţii)

Nr. de înregistrare la registrul comerţului:

Codul fiscal:

Adresa completă:

Telefon, fax, e-mail:

Către
Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului ……………….. /municipiului Bucureşti

Situaţia centralizatoare privind preluările de tutun brut de la producători din recolta anului 2002

Numărul de producători înregistraţi:

Cantitatea totală preluată – 1.181 kg,

din care:

– numărul de producători/varietatea (soiul) I (se trece denumirea soiului) – 571 kg

– numărul de producători/varietatea a II-a (se trece denumirea soiului) – 610 kg

Data ……………………

Director general,

……………………………………….

(Numele, prenumele, semnătura şi parafa unităţii)

 

 

Art. 10 din HG 439/2002

În termen de 5 zile de la data încheierii livrărilor unitatea de primă procesare va înainta direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de primă procesare situaţia centralizatoare privind livrările, cu semnătura conducătorului unităţii şi a directorului economic sau, după caz, a contabilului-şef, însoţită de evidenţa electronică a livrărilor şi de un exemplar al declaraţiei de livrare.

 

 

Art. 5 din Ordin 74/2012

(1)Unitatea prim-procesatoare autorizată are următoarele obligaţii:

c)să transmită direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia este înregistrată, în copie, următoarele documente: autorizaţia de prim-procesator, contractele de cultură încheiate, declaraţiile de livrare şi situaţia centralizatoare a livrărilor de tutun;

 

Controlul administrativ în baza eșantion de control MADR

 

Art. 7 din OUG 186/2001

(1)Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor efectuează controlul administrativ în ceea ce priveşte corectitudinea evidenţei electronice, pe baza centralizatorului şi a declaraţiilor anexate.

(2)Pentru efectuarea controlului administrativ, în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează un compartiment de control administrativ, iar pe plan teritorial controlul se desfăşoară la nivelul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară în judeţele unde se cultivă tutun brut.

(3)Persoanele cu atribuţii de control administrativ din cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt desemnate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea directorilor generali ai acestora.

Art. 8 din OUG 186/2001

Controlul administrativ se va realiza pe un eşantion de 5% din numele înscrise în evidenţa electronică a fiecărui prim-procesator, cu declaraţiile anexate. Dacă erorile apărute depăşesc un procent de 5%, documentele depuse se vor restitui prim-procesatorilor spre corectare.

Art. 9 din OUG 186/2001

(1)În cazul în care un producător renunţă la cultivarea tutunului, activitatea de cultură a tutunului brut va putea fi preluată de un alt producător care apare ca nume nou în evidenţa prim-procesatorului.

(2)Legătura de continuitate a cultivării tutunului dintre noul producător (nou-declarant) şi producătorul care a renunţat la activitatea de cultivare a tutunului (vechi declarant) va fi stabilită de către persoanele care au atribuţii de control administrativ.

Art. 15 din HG 439/2002

Persoanele cu atribuţii de control administrativ, desemnate au şi atribuţii de control al suprafeţelor cultivate şi producţiilor de tutun brut realizate.

Art. 16 din HG 439/2002

Producătorii şi unităţile de primă procesare au obligaţia să pună la dispoziţie persoanelor cu atribuţii de control administrativ toate documentele necesare acestuia. Efectuarea controlului se consemnează într-un registru special, în care se vor menţiona: numele şi prenumele persoanei care a efectuat controlul, instituţia reprezentată de aceasta, scopul controlului şi rezultatele activităţii de control. Totodată se va întocmi şi un proces-verbal, în 3 exemplare, privind constatările controlului, din care: un exemplar pentru producătorul/prim-procesatorul la care s-a desfăşurat activitatea de control, un exemplar pentru compartimentul de control administrativ, iar un exemplar va fi înaintat Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor – Biroul pentru tutun.

 

 

Art. 28 din Legea 236/2003

Piaţa tutunului brut este supusă următoarelor controale:

a)controlul administrativ al livrărilor, al corectitudinii evidenţei acestora şi al respectării contractelor de cultură;

b)controlul plăţii primelor către grupurile de producători şi producătorii membri şi/sau producătorii individuali nemembri ai unui grup de producători;

c)controlul respectării condiţiilor de recunoaştere a grupurilor de producători;

d)controlul unităţilor prim-procesatoare, în sensul respectării condiţiilor de autorizare în vederea încheierii contractelor de cultură cu producătorii.

 

Art. 12 din HG 745/2004

Autoritatea competenta de control verifica daca unitatile prim-procesatoare autorizate au achitat contravaloarea cantitatii de tutun achizitionate de la fiecare grup de producatori si/sau producatori de tutun nemembri ai unui grup de producatori.